ติดตามการดำเนินงานกองทุนสวัสดิการชุมชน

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี ติดตามการดำเนินงานกองทุนสวัสดิการชุมชน เพื่อหารือแนวทางการดำเนินงานกองทุนให้มีการขับเคลื่อนการดำเนินงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์การจัดตั้งกองทุนสวัสดิการชุมชน ระหว่างวันที่ 9 – 22 ตุลาคม 2557 ณ อบต.หนองเพรางาย อบต.ทวีวัฒนา อบต.บางไผ่ อบต.มหาสวัสดิ์