รมว.พม.ประธานวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ครบรอบ 12 ปี

วันศุกร์ที่ 3 ตุลาคม 2557 พลตำรวจเอกอดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒณาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประธานประกอบพิธีสงฆ์ และสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวง ได้แก่ศาลพระภูมิเจ้าที่ ศาลพลเรือเอกกรมหลวงสิงหวิกรมเกรียงไกร และพระประชาบดี พร้อมทั้งมอบโล่ประกาศเกียรติคุณผู้มีผลงานด้านการพัฒนาสังคมเป็นเลิศ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ครบรอบ 12 ปี