แผนผังองค์กร

นางพัชรี  อาระยะกุล

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี

นายกนก  คุ้มประวัติ

นักพัฒนาสังคมชำนาญการ

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นางสาวพรสวรรค์ วรวิศัลย์กุล

นักพัฒนาสังคมชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มสวัสดิการสังคม

และพิทักษ์คุ้มครองสิทธิ

นางสาวดรุณี  มนัสวานิช

นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มนโยบายและ

วิชาการ

นางปณิชา  วุฒิธรรมทวี

นักพัฒนาสังคมชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มการพัฒนาสังคม

นางกชพรรณ  ธีรเชษฐมงคล

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางพัชรินทร์  อุ่มบางตลาด

พนักงานบริการเอกสารทั่วไป

ระดับ 1

นางมะลิวัลย์ นาทอง

พี่เลี้ยง

นางสาวธรรม์อร ศิริสาคร

นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ